IR LAIKS LEADER PROJEKTIEM!!!.

Vairāk informācija par Sludinājumu un Stratēģiju pieejama šeit 

 

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā"

Veidlapas:

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas") (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)

Kontaktpersonas:

Dace Melgalve 29467509 dace@qpartneriba.lv

Kristīne Zaķe 26100933 kristine@partneriba.lv