LEADER PROJEKTU KONKURSA 2.KĀRTA.

 

 

Normatīvie akti:

http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

 

http://likumi.lv/doc.php?id=269553

 

Veidlapas:

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

 

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas")

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)

 

Stratēģija

Kontaktpersonas:

Dace Melgalve 29467509 cesis@partneriba.lv

Kristīne Zaķe 26100933 cesis@partneriba.lv

 

Pilnais sludinājuma teksts