PROJEKTI »  LEADER KONKURSS
 
Drukāt

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums

 

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 18.maija-18.jūnijam. 

 

4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 212 756,54 LVL.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 300. kabinetā. 

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas noteikumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 764 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks sekojošās rīcībās:

 

 

1.3. RĪCĪBALauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 63 676,42 LVL

 

Mērķis: 

Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

 

Plānotās darbības:

3.1.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

3.2.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

 

Pārstrāde ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu.

 

Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, ja projekts tiek iesniegts 3.1.aktivitātei:

līdz 40 procentiem - juridiska vai fiziska persona, kura plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu ražošanu, vai, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

līdz 50 procentiem - fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem, vai juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

* Atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū; 

* Atbalsta intensitāti palielina par 5 procentiem, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

 

Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, ja projekts tiek iesniegts 3.2.aktivitātei:

līdz 50 procentiem - juridiska vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus);

līdz 50 procentiem - juridiska vai fiziska persona, kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus);

 

Atbalsta apmērs:

Viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 20 000 latu. 

 

Projekta īstenošanas teritorija:

Projektu realizē Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā.

 

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 411. pasākums "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

 

Nošķirtība:

3.1.aktivitātei atbalsta pretendents iepriekš nav saņēmis atbalstu LAP pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija".

3.2.aktivitātei atbalsta pretendents iepriekš nav saņēmis atbalstu LAP pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana".

 

Mazāk labvēlīgo apvidu saraksts:*

 

Novads

Novada teritoriālās vienības – novada pagasti un novada pilsētas

Mazāk labvēlīgo apvidu kategorija

Amatas novads

Amatas pagasts

3

Drabešu pagasts

3

Nītaures pagasts

3

Skujenes pagasts

3

Zaubes pagasts

3

Cēsu novads

Vaives pagasts

3

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

3

Zosēnu pagasts

3

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

nav

Līgatnes pilsēta

nav

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

2

Priekuļu novads

Liepas pagasts

nav

Mārsnēnu pagasts

nav

Priekuļu pagasts

nav

Veselavas pagasts

3

Raunas novads

Drustu pagasts

3

Raunas pagasts

1

Vecpiebalgas novads

Dzērbenes pagasts

3

Inešu pagasts

3

Kaives pagasts

3

Taurenes pagasts

3

Vecpiebalgas pagasts

3

 

* Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.295 (Rīgā 2010.gada 23.martā) “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”.

 

1.4. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 36 000,00 LVL.

 

Mērķis: 

Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošana, lauku iedzīvotāju nodarbinātības saglabāšanai un dažādošanai, tradicionālās uzņēmējdarbības saglabāšanai, jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Plānotās darbības:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības vides pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai.

 

Iespējamie risinājumu piemēri:

- „Zaļo” jeb vietējo tirgu izveidošana;

- Mājražošanas produktu tirdzniecības punktu izveidošana un pilnveidošana;

- Konsultatīvo (atbalsta) centru izveidošana uzņēmējiem;

- Publiski pieejamu pakalpojumu sniegšanas centru labiekārtošana;

 • Biznesa mini-inkubatoru izveidošana laukos;
 • Interneta tehnoloģiju ieviešana attālinātas uzņēmējdarbības veicināšanai;

- Inovatīvi risinājumi, kas veicina jaunu uzņēmumu veidošanos laukos. 

- Citi risinājumi, kas sasniedz rīcības mērķi.

 

Atbalsta saņēmēji un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

līdz 90 % – biedrībām un nodibinājumiem;

līdz 100 % – biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

līdz 75% - pašvaldībām;

līdz 60 % – citām juridiskām un fiziskām personām.

 

Atbalsta apmērs:

Viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 14 000 latu. 

 

Projekta īstenošanas teritorija:

Projektu realizē Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā.

 

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 413. pasākums 1. aktivitāte „iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

 

 

2. 2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 65 080,12 LVL.

 

Mērķis: 

Dažādot sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 

Plānotās darbības:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību un interešu klubu,  vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

 

Iespējamie risinājumu piemēri: 

- Brīvā laika pavadīšanai, atpūtai, kultūrai, sporta pasākumiem, aktīvajai atpūtai nepieciešamo telpu un laukumu izveide, labiekārtošana, rekonstrukcija, pamatlīdzekļu iegāde.

- Bērnu laukumi, dzīvnieku treniņu un pastaigu laukumi, sporta laukumi, kultūras pasākumu norises vietas, dabas takas, atpūtas vietas, atrakciju vietas, - izveide, rekonstrukcija, labiekārtošana, inventāra iegāde. 

- Apskates/atpūtas/aktīvā sporta maršrutu infrastruktūras izstrāde un praktiska ieviešana dažāda veida (velo, moto, auto, pastaigu, izjāžu) sasniedzamībai un pieejamībai pēc iespējas plašākai iedzīvotāju daļai. 

- Infrastruktūras (vides, iekārtu, aprīkojuma) pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

- Projekti, kas vērsti gan uz esošo, gan jaunu pulcēšanās vietu izveidošanu un labiekārtošanu.

- Infrastruktūras uzlabojumi iedzīvotāju prasmju, informētības, izglītotības un attīstības veicināšanai.

- Jauniešu brīvā laika pavadīšanas, pulcēšanās, ārpusskolas un aktivitāšu centru izveide.

- Amatnieku un mākslinieku darbnīcu izveide un/vai iekārtošana, tādējādi nodrošinot iespēju iedzīvotājiem iepazīties un piedalīties radošajā procesā.

 

Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas:

līdz 90 % – biedrībām un nodibinājumiem;

līdz 100 % – biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

līdz 75 % – pašvaldībām;

līdz 60 % – citām juridiskām un fiziskām personām.

 

Atbalsta apmērs:

Viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 14 000 latu. 

 

Projekta īstenošanas teritorija:

Projektu realizē Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā.

 

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 413. pasākums 2. aktivitāte „iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

 

 

2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 48 000,00 LVL.

 

Mērķis: 

Veicināt sociālo, sadzīves, saimniecisko, izglītības, veselības un citu vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

 

Plānotās darbības:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Pakalpojums ir atbilstoši personas saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai par atlīdzību vai bez tās izpildīts pasūtījums vai noslēgts līgums, uz kuru pamatojoties iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, veic darbu, gūst nematerializētu darba rezultātu vai arī tirgo preces.

 

Iespējamie risinājumu piemēri:

- Jauna uzņēmuma izveidošana, kas sniedz pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem;

- Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- Pašnodarbināto personu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;

- Atbalsts sociālo (dienas centri, veco ļaužu centri u.c.), sadzīves (veļas mazgātava, dušas u.c.), saimniecisko, veselības un komunālo pakalpojumu centru izveidei un darbības uzsākšanai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām iedzīvotāju sociālajām grupām. 

- Publisko pakalpojumu infrastruktūras attīstība, darbības paplašināšana un iekārtošana (veļas mazgātavas, frizētavas, krājaizdevu sabiedrības, publiskās pirtis u.c.).  

- NVO, kas nodrošina dažādus pakalpojumus, kapacitātes celšana

- Jaunradītu un inovatīvu pakalpojumu izveidošana un attīstība laukos.

 

Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas:

līdz 90 % – biedrībām un nodibinājumiem;

līdz 100 % – biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

līdz 75 % – pašvaldībām;

līdz 60 % – citām juridiskām un fiziskām personām.

 

Atbalsta apmērs:

Viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 14 000 latu. 

 

Projekta īstenošanas teritorija:

Projektu realizē Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā.

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 413. pasākums 1. aktivitāte „iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

rīcībām Nr. 1.4., 2.3.

(izņemot rīcībām 1.3. un 2.2., kurām ir atsevišķi vērtēšanas kritēriji)

Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 14 punkti.

 

 

Nr.

Vispārējie atbilstības kritēriji:

1. 

Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša;

(Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).

2.

Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta ilgtermiņa darbību.

3.

Izsmeļoši un konkrēti aprakstīta projekta mērķa grupa un tās vajadzības,  teritorijas analīze, problēmu analīze, kas pamato plānoto rīcību un projekta nepieciešamību.

4.

Projekta rezultāti ir būtiski, efektīvi risina vajadzības un dod ieguvumus plašai iedzīvotāju grupai.

5.

Projekta idejas novitāte un radoša, jauna pieeja problēmas risinājumam plašā mēroga, un tā tiek pamatota ar aktivitātēm.

6.

Projektā plānotās aktivitātes ir loģiskas, skaidri definētas, skaidri aprakstītas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī projekta ieviešana būs veiksmīga

7.

Projekta rezultātā tiek radītas (reālas) jaunas darbavietas.

8.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tiks uzturēti, un dos ilgstošus sabiedrības ieguvumus, un projekts ir ar plašu potenciālu dot pievienoto vērtību un attīstību citiem projektiem un novada sociālekonomiskai attīstībai kopumā.

9.

Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.

 

Maksimālais punktu skaits: 18

Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:

 

Koeficients, kas veidojas kā kopējo attiecināmo izmaksu apjoms pret projektā paredzamo iedzīvotāju (reālo) skaitu, kuriem būs pieejams projekta rezultātā radītais pakalpojums, vai kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes īstenošanas.

 

 

 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

RĪCĪBAI 2.2. – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 12,5 punkti.

 

 

Nr.

Vispārējie atbilstības kritēriji:

1. 

Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša;

(Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).

2.

Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta ilgtermiņa darbību.

3.

Izsmeļoši un konkrēti aprakstīta projekta mērķa grupa un tās vajadzības,  teritorijas analīze, problēmu analīze, kas pamato plānoto rīcību un projekta nepieciešamību.

4.

Projekta rezultāti ir būtiski, efektīvi risina vajadzības un dod ieguvumus plašai iedzīvotāju grupai.

5.

Projekta idejas novitāte un radoša, jauna pieeja problēmas risinājumam plašā mēroga, un tā tiek pamatota ar aktivitātēm.

6.

Projektā plānotās aktivitātes ir loģiskas, skaidri definētas, skaidri aprakstītas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī projekta ieviešana būs veiksmīga.

7.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tiks uzturēti, un dos ilgstošus sabiedrības ieguvumus, un projekts ir ar plašu potenciālu dot pievienoto vērtību un attīstību citiem projektiem un novada sociālekonomiskai attīstībai kopumā.

8.

Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.

 

Maksimālais punktu skaits: 16

Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:

 

Koeficients, kas veidojas kā kopējo attiecināmo izmaksu apjoms pret projektā paredzamo iedzīvotāju (reālo) skaitu, kuriem būs pieejams projekta rezultātā radītais pakalpojums, vai kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes īstenošanas.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

RĪCĪBAI 1.3.Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.

 

Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 9 punkti.

 

 

Nr.

Vispārējie atbilstības kritēriji:

1. 

Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša;

(Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).

2.

Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta iepriekšējo saimniecisko darbību.

3.

Projekta rezultātā paredzēta saražotās produkcijas iepakošana mazumtirdzniecībai.

4.

Ražošanā tiks izmantoti pašaudzēti vai vietējie (Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā iegūtie) produkti un izejvielas.

5.

Pēc projekta īstenošanas tiks sākta jaunu vai inovatīvu produktu ražošana vai tiks ieviestas jaunas vai inovatīvas tehnoloģijas.

6.

Gadā pēc projekta īstenošanas tiks radītas jaunas pilna vai daļēja laika darbavietas.

7.

Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.

 

Maksimālais punktu skaits: 14

Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:

 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts realizēt ar pēc iespējas mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām;

 

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums

 

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerībaizsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 18.maija-18.jūnijam.

 

3. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 129 684,55 LVL.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 300. kabinetā. 

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas noteikumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 78 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks sekojošās rīcībās:

 

2.5.RĪCĪBA – Teritorijas, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 72 000,00 LVL

 

Rīcības mērķis:

Veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, padarot lauku teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, ekonomiskajai darbībai un brīvā laika pavadīšanai. 

 

Plānotās darbības:

1. vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas), (nav attiecināma jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana);

 1. teritorijas labiekārtošana, (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);
 2. pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.

 

Iespējamie risinājumu piemēri:

 • Ezera, kurā tiek veikta rūpnieciskā zveja, piekrastes labiekārtošana - norādes zīmju, tūrisma informācijas stendu izvietošana, soliņu izveidošana, atkritumu tvertņu uzstādīšana;
 • Peldvietu un ar to saistītas brīvā laika pavadīšanas, sporta vai kultūras objekta (piemēram., estrādes) būvniecība vai rekonstrukcija;
 • Laivu piestātnes būvniecība;
 • Pašvaldības ceļu un ar to saistītās transporta infrastruktūras būvniecība vai rekonstrukcija.

- Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana zivsaimniecības uzņēmumā;

 

Atbalsta pretendenti un publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām ir:

 1. vietējā pašvaldība – līdz 90 %;
 2. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants – līdz 60 %
 3. atvasināta publiska persona, kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana - 100 %
 4. biedrība vai nodibinājums – līdz 90 %;
 5. biedrība vai nodibinājums, kurš vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma statusu un kura projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtajam sabiedriskā labuma darbības jomai, – līdz 100 %.

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada plānošanas periodā ir:

maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta īstenošanai nepārsniedz - 20 000 latu.

 

Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu, ja vien atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība.

 

Projekta īstenošanas teritorija un nošķirtība:

Rīcība tiek ieviesta teritorijās, kas noteikta normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 (Rīgā 2009.gada 30.novembrī) “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un LR Civillikuma 1. pielikumu “Publisko ezeru saraksts” publiskie ūdeņi, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja ir:

- Mazuma ezers - Cēsu novads

- Skolas ezers (Drustu ezers) - Raunas novads

- Alauksta ezers - Vecpiebalgas novads

- Ineša ezers - Vecpiebalgas novads

 

 

2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 57 684,55 LVL.

 

Rīcības mērķis:

Attīstīt teritorijā esošo un iespējamo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu.

Plānotās darbības:

1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);

2. vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);

3. pakalpojumi zivsaimniecībai (nav attiecināmas būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas);

 

Iespējamie risinājumu piemēri:

 • Zvejas kempinga izveidošana ezera krastā, laivu noma u.c.
 • Ezera piekrastes, peldvietas un piestātnes labiekārtošana
 • Makšķerēšanas/zvejas skolas izveidošana
 • Zivju kūpināšanas vieta tūristiem
 • Laivu un zvejas inventāra nomas tūrisma pakalpojumu sniegšana
 • Laivotāju atpūtas vietas Gaujas vai Amatas upes krastos
 • Zivju tirgus laukuma ar aprīkojumu būvniecība
 • Plostu nomas pakalpojums tūrismam u.c.

 

Atbalsta pretendenti un publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām ir:

1. zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants, kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija – līdz 60 %,

 1. biedrība vai nodibinājums – līdz 90 %,
 2. atvasināta publiska persona, kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana - 100 %
 3. biedrība vai nodibinājums, kurš vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma statusu un kura projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtajam sabiedriskā labuma darbības jomai, – līdz 100 %.

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada plānošanas periodā ir:

maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta īstenošanai nepārsniedz - 20 000 latu.

Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu.

 

Nošķirtība: Rīcība tiek ieviesta visā Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā, un projektiem jābūt saistītiem ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

rīcībām Nr. 2.5., 2.6.

Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 14 punkti.

 

 

Nr.

Vispārējie atbilstības kritēriji:

1. 

Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša;

(Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).

2.

Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta ilgtermiņa darbību.

3.

Izsmeļoši un konkrēti aprakstīta projekta mērķa grupa un tās vajadzības,  teritorijas analīze, problēmu analīze, kas pamato plānoto rīcību un projekta nepieciešamību.

4.

Projekta rezultāti ir būtiski, efektīvi risina vajadzības un dod ieguvumus plašai iedzīvotāju grupai.

5.

Projekta idejas novitāte un radoša, jauna pieeja problēmas risinājumam plašā mēroga, un tā tiek pamatota ar aktivitātēm.

6.

Projektā plānotās aktivitātes ir loģiskas, skaidri definētas, skaidri aprakstītas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī projekta ieviešana būs veiksmīga

7.

Projekta rezultātā tiek radītas (reālas) jaunas darbavietas.

8.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tiks uzturēti, un dos ilgstošus sabiedrības ieguvumus, un projekts ir ar plašu potenciālu dot pievienoto vērtību un attīstību citiem projektiem un novada sociālekonomiskai attīstībai kopumā.

9.

Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.

 

Maksimālais punktu skaits: 18

Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:

 

Koeficients, kas veidojas kā kopējo attiecināmo izmaksu apjoms pret projektā paredzamo iedzīvotāju (reālo) skaitu, kuriem būs pieejams projekta rezultātā radītais pakalpojums, vai kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes īstenošanas.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 300. kabinetā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā  www.partneriba.lv. Papildus informācija pie Māra Cīruļa (maris@partneriba.lv, tālr. 29782159) vai Daces Kalniņas (dace@partneriba.lv, tālr. 28381477).

 

 

 


 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    #WILDWONDERS Uzsākts starptautisks projekts SAVVAĻAS BRĪNUMI - WILD WONDERS.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem