PARTNERĪBA »  Partnerības statūti
 
Drukāt

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2006.gada ______.____________________
ar Nr.____________________________________

Biedrības
“Cēsu rajona lauku partnerība”
statūti

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

 1.1. “Cēsu rajona lauku partnerība” (turpmāk tekstā -Partnerība), ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķi un atzīst šos statūtus.

1.2. Partnerība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

2.nodaļa. Darbības mērķis

2.1.Partnerības mērķis ir attīstīt, veidot vienotu, dzīvošanai labvēlīgu Cēsu rajona lauku teritoriju.

3.nodaļa. Darbības uzdevumi

3.1.  Partnerības darbības galvenie uzdevumi ir:

3.1.1.Vienot dažādu Cēsu rajona sabiedrības interešu pārstāvjus;

3.1.2.Panākt koordinētu un efektīvu Cēsu rajona sabiedrības interešu grupu darbošanos;

3.1.3.Noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas interešu grupu mērķu sasniegšanai;

3.1.4.Cēsu rajona lauku teritoriju stratēģiskā plāna izstrāde.

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa. Nosaukums

5.1. Partnerības pilns nosaukums latviešu valodā ir: “Cēsu rajona lauku partnerība”. Partnerības pilns nosaukums angļu valodā ir “Cesis district rural partnership”.

6.nodaļa. Darbības teritorija.

6.1.Partnerības darbības teritorija apvieno visus Cēsu rajona pagastus un Līgatnes pilsētu. Partnerības darbības teritorijā neiekļaujas Cēsis. 

7.nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija.

7.1.Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.

7.2.Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Partnerības biedrs – juridiskā persona  piedalās Kopsapulcē savos statūtos vai nolikumā noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

7.3.Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms Kopsapulces.

7.4.Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes priekšsēdētāja vai Pārstāvju sapulces iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa revidents, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.5.Kopsapulci atklāj Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai tā pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi Kopsapulci vada to līdz Kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.

7.6.Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī – redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

7.7.Kopsapulces priekšsēdētāja pienākums ir precizēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumos vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots.

7.8.Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi biedru. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

7.9.Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem biedriem. Lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

7.10. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz vairāk par pusi klātesošo Partnerības biedru pieprasa aizklātu balsojumu.

7.11.Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Kopsapulces vadītājs un protokolists.

7.12.Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Partnerības lietā Valdes priekšsēdētāja atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.

7.13.Kopsapulcei ir tiesības:

7.13.1.apstiprināt Partnerības statūtus un grozījums tajos;

7.13.2.ievēlēt Pārstāvju sapulces locekļus un izvirzīt to kandidātus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu saskaņā ar Kopsapulces apstiprinātajiem statūtiem;

7.13.3.ievēlēt un atsaukt revidentu saskaņā ar Kopsapulces apstiprinātajiem statūtiem;

7.13.4.apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

7.13.5.ja tiek izveidota Partnerības simbolika, noteikt tās lietošanas kārtību;

7.13.6.izskatīt pārsūdzētos Pārstāvju sapulces un Valdes priekšsēdētāja lēmumus;

7.13.7.pieņemt lēmumu par Partnerības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.13.8.vērtēt un apstiprināt Pārstāvju sapulces, Valdes priekšsēdētāja atskaites un Revidenta pārskatu;

7.13.9.izskatīt citus ar Partnerības darbību saistītos jautājumus.

8.nodaļa.Pārstāvju sapulce

8.1.Partnerības Pārstāvju sapulce ir Kopsapulces ievēlēta pārvaldes institūcija, kas pilda biedru kopsapulces pienākumus statūtos noteiktajā apjomā.

8.2.Partnerības Pārstāvju sapulce sastāv no Pārstāvju sapulces priekšsēdētāja un ne vairāk kā 8 Pārstāvju sapulces locekļiem, kopā veidojot ne vairāk kā 9 Pārstāvju sapulces biedrus. Pārstāvju sapulce tiek veidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: komercdarbība, valsts un pašvaldības iestādes, attīstību veicinošās institūcijas un NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 5 locekļi. Pārstāvju sapulce pati sadala savus pienākumus Pārstāvju sapulces locekļu starpā.

8.3.Pārstāvju sapulces locekļu kandidāti ir tās personas, kas Pārstāvju sapulces vēlēšanās ir izvirzītas kandidēšanai Partnerības Pārstāvju sapulces locekļa statusam. Kandidāta statuss izbeidzas līdz ar Pārstāvju sapulces ievēlēšanu. 

8.4.Kandidēt Partnerības Pārstāvju sapulces locekļa statusam Pārstāvju sapulces vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs.

8.5.Partnerības Pārstāvju sapulci ievēl Kopsapulce uz 2 gadiem. 

8.6.Pārstāvju sapulce:

8.6.1.lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

8.6.2.izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas;

8.6.3.balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;

8.6.4.nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fondu izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

8.6.5.nodrošina teritorijas interešu aizstāvību reģionāla un nacionāla līmeņa institūcijās;

8.6.6.apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu;

8.6.7.izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

8.6.8.pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;

8.6.9.uzņem Partnerības biedrus;

8.6.10.nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji;

8.6.11.ievēl Valdes priekšsēdētāju un nosaka tās atlīdzību, kā arī lemj par Valdes priekšsēdētāja atsaukšanu;

8.6.12.ievēl no sava vidus priekšsēdētāju;

8.6.13.sagatavo Kopsapulcei atskaites par Pārstāvju sapulces darbību;

8.6.14.veido organizācijas, kā arī lemj par dalību tajās;

8.6.15.veic citus Partnerības darbībai nepieciešamus pasākumus.

8.7.Pārstāvju sapulces sēdes sasauc Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs vai ne mazāk ka 1/10 daļa Pārstāvju sapulces locekļu. Pārstāvju sapulces sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no Pārstāvju sapulces locekļiem. Pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem Pārstāvju sapulces locekļiem.

8.8.Partnerības Pārstāvju sapulces sēdes ir atklātas. Taču atsevišķu lēmumu pieņemšana var tikt aizklāti, ja to pieprasa vismaz puse klātesošo Pārstāvju sapulces locekļu.

8.9.Partnerības Pārstāvju sapulces darba princips paredz komandas darbu un dažādi domājošo cilvēku spēju diskutēt, izteikt savas intereses, aizstāvēt savas vērtības un viedokli, un panākt savstarpēju izpratni un vienošanos.

8.10.Partnerības Pārstāvju sapulces darbība balstās uz sekojošiem principiem:

8.10.1.partnerība;

8.10.2.ietvertība;

8.10.3.līdzdalība;

8.10.4.savstarpēja vienošanās (konsensus);

8.10.5.atklātība un caurspīdīgums;

8.10.6.pēctecība.

8.11.Pārstāvju sapulces locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valdes priekšsēdētājs var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevumu izpildi saistītus izdevumus.

8.12.Pārstāvju sapulces loceklis savā darbā aizstāv visas darbības teritorijas intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām interesēm, ja tās ir pretrunā ar Partnerības izstrādātām stratēģijām un Partnerības darbības mērķi.

8.13.Pārstāvju sapulces locekli pēc priekšsēdētāja vai Pārstāvju sapulces trīs locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Pārstāvju sapulces, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Partnerības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

8.14.Partnerības Pārstāvju sapulces priekšsēdētāju ievēl Pārstāvju sapulce uz vienu gadu.

8.15. Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi vismaz puse Pārstāvju sapulces locekļu.

8.16. Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs:

8.16.1.sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

8.16.2.vada Pārstāvju sapulces sēdes.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija – Valdes priekšsēdētājs.

9.1.Pārstāvju sapulces izpildinstitūcija ir Valdes priekšsēdētājs, kas vada un pārstāv Partnerību. To ievēl Partnerības Pārstāvju sapulce uz diviem gadiem.

9.2.Partnerības Valdes priekšsēdētāju var ievēlēt atkārtoti.

9.3.Partnerības Valdes priekšsēdētājs:

9.3.1.nodrošina Kopsapulces un Pārstāvju sapulces lēmumu izpildi;

9.3.2.pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, komercsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;

9.3.3.slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus un citus dokumentus;

9.3.4.pieņem un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

9.3.5.pārvalda un rīkojas ar Partnerības finanšu līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

9.3.6.organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.3.7.sasauc un organizē Kopsapulces sēdes;

9.3.8.sagatavo Kopsapulcei atskaiti par savu darbību;

9.3.9.sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

9.3.10.pilda citus Kopsapulces un Pārstāvju sapulces uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi;

9.3.11.izlemj citus ikdienas jautājumus.

9.4.Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Partnerības Valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.

9.5.Partnerības Valdes priekšsēdētājs nevar būt Pārstāvju sapulces loceklis vai kandidāts.

9.6.Partnerības Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Pārstāvju sapulces sēdes lēmumus Kopsapulcē.

9.7.Prombūtnes laikā Partnerības Pārstāvju sapulce ir tiesīga pilnvarot Pārstāvju sapulces locekli veikt Valdes priekšsēdētāja pienākumus.

9.8. Kopsapulce var atsaukt Valdes priekšsēdētāju pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Partnerības Valdes priekšsēdētāja atbrīvošanu var ierosināt ne mazāk kā 1/2 Partnerības biedru, Pārstāvju sapulce vai Valdes priekšsēdētājs.

9.9.Valdes priekšsēdētāju var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Partnerību, kaitējuma nodarīšana Partnerības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

9.10.Valdes priekšsēdētājam nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

9.11.Valdes priekšsēdētājs un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Partnerībai viņu vainas dēļ.

10.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

10.1.Partnerības darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru Kopsapulce uz diviem gadiem.

10.2.Partnerības revidents nevar būt Partnerības Pārstāvju sapulces loceklis.

10.3.Partnerības revidents:

10.3.1.veic Partnerības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2.dod atsauksmi par vadības institūcijas darbību;

10.3.3.dod atsauksmi par Partnerības budžetu un gada pārskatu;

10.3.4.izvērtē Partnerības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.5.sniedz ieteikumus par Partnerības finanšu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;

10.3.6.veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.

10.4.Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5.Kopsapulce nevar apstiprināt Partnerības gada pārskatu un bilanci bez Partnerības revidenta slēdziena.

11.nodaļa. Biedru iestāšanās un izstāšanās noteikumi.

11.1.Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmuši kļūt par Partnerības biedru.

11.2.Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdes priekšsēdētājam ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

11.3.Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

11.4.Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdes priekšsēdētājam jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti statūti, jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

11.5. Partnerības Valdes priekšsēdētājs apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Partnerības Pārstāvju sapulcē.

11.6. Pārstāvju sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Pārstāvju sapulces sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšanai. Pārstāvju sapulcei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.7. Pārstāvju sapulces noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

11.8.Ja Pārstāvju sapulce vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Pārstāvju sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

11.9.Partnerības biedru var izslēgt Pārstāvju sapulce par šādiem pārkāpumiem:

11.9.1.nenomaksāta iestāšanās vai biedru nauda;

11.9.2.Kopsapulces un Pārstāvju sapulces lēmumu nepildīšana;

11.9.3.savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

11.9.4.ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Partnerības vārdu;

11.9.5.morālā kaitējuma Partnerībai nodarīšana;

11.9.6.cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

11.10.Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Pārstāvju sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšana. Pārstāvju sapulcei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.11. Pārstāvju sapulces lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

11.12.Katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvaro pārstāvi.

11.13.Partnerības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Partnerības biedri. Šādas personas, pamatojoties un Valdes priekšsēdētāja lēmumu, var līdzdarboties Partnerības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Partnerības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

12.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

12.1.Partnerības biedram ir tiesības:

12.1.1.piedalīties Partnerības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;

12.1.2.saņemt informāciju par Partnerības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

12.1.3.piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

12.1.4.brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;

12.1.5.brīvi izstāties no Partnerības, iesniedzot Valdes priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu;

12.1.6.veikt cita veida darbību, kas atbilst Partnerības mērķim un ir saskaņā ar Partnerības uzdevumu realizāciju.

12.2.Partnerības biedru pienākumi ir:

12.2.1.ievērot Partnerības statūtus un pildīt Kopsapulces, Pārstāvju sapulces lēmumus;

12.2.2.regulāri maksāt biedru naudu, ja tāda ir noteikta;

12.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķa un uzdevuma realizēšanu;

12.2.4.ar savu darbību vairot Partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

12.3.Katram Partnerības biedram Kopsapulcē ir viena balss.

13.nodaļa.Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

13.1.Partnerības līdzekļus veido:

13.1.1.biedru iestāšanās un biedru maksas;

13.1.2.juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;

13.1.3.ienākumi no komercdarbības;

13.1.4.biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķi Partnerības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

13.1.5.valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;

13.1.6.dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;

13.1.7.par Partnerības līdzekļiem iegādātā manta;

13.1.8.mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;

13.1.9.citi atļauti ienākumi.

13.2.Partnerības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Pārstāvju sapulces vai Valdes priekšsēdētāja rīkojumiem tiek izlietoti;

13.2.1.mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

13.2.2.darbinieku algošanai;

13.2.3.citu uzdevumu segšanai, kas saistīti ar Partnerības darbības nodrošināšanu.

13.3.Ar Partnerības Kopsapulces lēmumu Partnerība var izveidot speciālus fondus, kuri ielietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Partnerības statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.

13.4.Par Partnerības līdzekļu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs, bet kontroli – revidents.

Pilnvarotie pārstāvji:    

/Andris Neimanis/

 /Juris Knēts/

/Valdis Lācis/

 /Dace Kalniņa/

/Laimis Šāvējs/

/Glorija Zaļaiskalna/

/Jānis Sekste/

/Sandra Dzenīte/

 

Statūti apstiprināti “Cēsu rajona lauku partnerība” kopsapulcē, Cēsīs 2006.gada 23.maijā

 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    #WILDWONDERS Uzsākts starptautisks projekts SAVVAĻAS BRĪNUMI - WILD WONDERS.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem