AKTUALITĀTES »  Konkursi
 
2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.  Drukāt

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 5 347.49 EUR

Rīcības mērķis:

Attīstīt teritorijā esošo un iespējamo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu.

 

Plānotās darbības:

1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);

2. vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);

3. pakalpojumi zivsaimniecībai (nav attiecināmas būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas);

Iespējamie risinājumu piemēri:

-  Zvejas kempinga izveidošana ezera krastā, laivu noma u.c.

-  Ezera piekrastes, peldvietas un piestātnes labiekārtošana

-  Makšķerēšanas/zvejas skolas izveidošana

-  Zivju kūpināšanas vieta tūristiem

-  Laivu un zvejas inventāra nomas tūrisma pakalpojumu sniegšana

-  Laivotāju atpūtas vietas Gaujas vai Amatas upes krastos

-  Zivju tirgus laukuma ar aprīkojumu būvniecība

-  Plostu nomas pakalpojums tūrismam u.c.

Atbalsta pretendenti un publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām ir:

1. zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants, kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija – līdz 60 %,

1.  biedrība vai nodibinājums – līdz 90 %,

2.  atvasināta publiska persona, kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana - 100 %

3.  biedrība vai nodibinājums, kurš vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma statusu un kura projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtajam sabiedriskā labuma darbības jomai, – līdz 100 %.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada plānošanas periodā ir:

maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta īstenošanai nepārsniedz –  5 347.49 eiro.

Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu.

Nošķirtība: Rīcība tiek ieviesta visā Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā, un projektiem jābūt saistītiem ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu.

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

1. Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša; (Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).
2. Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta ilgtermiņa darbību.
3. Izsmeļoši un konkrēti aprakstīta projekta mērķa grupa un tās vajadzības,  teritorijas analīze, problēmu analīze, kas pamato plānoto rīcību un projekta nepieciešamību.
4. Projekta rezultāti ir būtiski, efektīvi risina vajadzības un dod ieguvumus plašai iedzīvotāju grupai.
5. Projekta idejas novitāte un radoša, jauna pieeja problēmas risinājumam plašā mēroga, un tā tiek pamatota ar aktivitātēm.
6. Projektā plānotās aktivitātes ir loģiskas, skaidri definētas, skaidri aprakstītas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī projekta ieviešana būs veiksmīga
7. Projekta rezultātā tiek radītas (reālas) jaunas darbavietas.
8. Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tiks uzturēti, un dos ilgstošus sabiedrības ieguvumus, un projekts ir ar plašu potenciālu dot pievienoto vērtību un attīstību citiem projektiem un novada sociālekonomiskai attīstībai kopumā.
9. Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.
Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:
Koeficients, kas veidojas kā kopējo attiecināmo izmaksu apjoms pret projektā paredzamo iedzīvotāju (reālo) skaitu, kuriem būs pieejams projekta rezultātā radītais pakalpojums, vai kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes īstenošanas.
Maksimālais punktu skaits: 18
Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 14 punkti.

 

PIETEIKŠANĀS NODERĪGA INFORMĀCIJA:

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu

Paraugs de minimis veidlapas aizpildīšanai
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    #WILDWONDERS Uzsākts starptautisks projekts SAVVAĻAS BRĪNUMI - WILD WONDERS.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem