AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
2.5. RĪCĪBA – Teritorijas, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.  Drukāt

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 72 000,00 LVL

Rīcības mērķis:
Veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, padarot lauku teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, ekonomiskajai darbībai un brīvā laika pavadīšanai. 

Plānotās darbības:
1. vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas), (nav attiecināma jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana);
2. teritorijas labiekārtošana, (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);
3. pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.

Iespējamie risinājumu piemēri:
- Ezera, kurā tiek veikta rūpnieciskā zveja, piekrastes labiekārtošana - norādes zīmju, tūrisma informācijas stendu izvietošana, soliņu izveidošana, atkritumu tvertņu uzstādīšana;
- Peldvietu un ar to saistītas brīvā laika pavadīšanas, sporta vai kultūras objekta (piemēram., estrādes) būvniecība vai rekonstrukcija;
- Laivu piestātnes būvniecība;
- Pašvaldības ceļu un ar to saistītās transporta infrastruktūras būvniecība vai rekonstrukcija.
- Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana zivsaimniecības uzņēmumā;

Atbalsta pretendenti un publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām ir:

  1. vietējā pašvaldība – līdz 90 %;
  2. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants – līdz 60 %
  3. atvasināta publiska persona, kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana - 100 %
  4. biedrība vai nodibinājums – līdz 90 %;
  5. biedrība vai nodibinājums, kurš vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma statusu un kura projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtajam sabiedriskā labuma darbības jomai, – līdz 100 %. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada plānošanas periodā ir:
maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta īstenošanai nepārsniedz - 20 000 latu.

Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu, ja vien atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība.

Projekta īstenošanas teritorija un nošķirtība:
Rīcība tiek ieviesta teritorijās, kas noteikta normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1374 (Rīgā 2009.gada 30.novembrī) “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un LR Civillikuma 1. pielikumu “Publisko ezeru saraksts” publiskie ūdeņi, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja ir:
- Mazuma ezers - Cēsu novads
- Skolas ezers (Drustu ezers) - Raunas novads
- Alauksta ezers - Vecpiebalgas novads
- Ineša ezers - Vecpiebalgas novads

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

1. Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša; (Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).
2. Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta ilgtermiņa darbību.
3. Izsmeļoši un konkrēti aprakstīta projekta mērķa grupa un tās vajadzības,  teritorijas analīze, problēmu analīze, kas pamato plānoto rīcību un projekta nepieciešamību.
4. Projekta rezultāti ir būtiski, efektīvi risina vajadzības un dod ieguvumus plašai iedzīvotāju grupai.
5. Projekta idejas novitāte un radoša, jauna pieeja problēmas risinājumam plašā mēroga, un tā tiek pamatota ar aktivitātēm.
6. Projektā plānotās aktivitātes ir loģiskas, skaidri definētas, skaidri aprakstītas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī projekta ieviešana būs veiksmīga
7. Projekta rezultātā tiek radītas (reālas) jaunas darbavietas.
8. Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tiks uzturēti, un dos ilgstošus sabiedrības ieguvumus, un projekts ir ar plašu potenciālu dot pievienoto vērtību un attīstību citiem projektiem un novada sociālekonomiskai attīstībai kopumā.
9. Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.
Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:
Koeficients, kas veidojas kā kopējo attiecināmo izmaksu apjoms pret projektā paredzamo iedzīvotāju (reālo) skaitu, kuriem būs pieejams projekta rezultātā radītais pakalpojums, vai kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes īstenošanas.
Maksimālais punktu skaits: 18
Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 14 punkti.

PIETEIKŠANĀS NODERĪGA INFORMĀCIJA:Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem