AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Realizēts sabiedriskā labuma projekts.  Drukāt

Projekta īstenotājs: BDR "ZVANNIEKU MĀJAS"                                                                             

Projekta nosaukums: Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zvannieku māju kopienai   

Projekta numurs: 16-09-AL18-A019.2201-000018

Projekts paredz uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Zvannieku māju kopienā, uzstādot ūdens atdzelžošanas iekārtu. Iekārta apkalpotu ūdens sistēmu 4 ēkām, ka s atrodas biedrības nomātajā īpašumā "Vecrogas", Vaives pagastā, Cēsu novadā.

Biedrība par saviem līdzekļiem uztur “Zvannieku mājas” kopienu, kuru veido 3 aizbildņu ģimenes, 2 audžuģimenes, 9 jaunieši pēc ārpus ģimenes aprūpes beig šanās, 1 māte ar bērnu, 1 persona, kas cieš no atkarībām un 4 palīgi. Pavisam kopā Zvannieku kopienā dzīvo 44 cilvēki, no kuriem 5 ir invalīdi, kuriem nepiecie šama pastāvīga uzraudzība un aprūpe. Zvannieku mājas sniedz praktisku palīdzību bērniem, kuri palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes, kā arī turpina atbalstī t jauniešus, kas sasnieguši 18 g.v., un kas turpina mācības vai arī kam vēl ir nepieciešams ģimenes atbalsts. Kopienā tiek gādāts par bērnu un jauniešu aprūpi 24 h diennaktī t.sk. ēdināšana, ārstēšana, apģērbu iegāde un kopšana, saimniecības uzturēšana un transporta izmantošana; izglītības un brīvā laika pavadīša nas iespējas, kā arī talantu un prasmju izkopšana. Tā pat biedrība veido Garīgās atveseļošanās centru, kur bez maksas sniedz praktisku, juridisku vai finansiāl u atbalstu aizbildņu ģimenēm, audžuģimenēm, adoptētājiem, kā arī ikvienai ģimenei ar bērniem. Biedrības ilgtermiņa mērķi ir nodrošināt: -Zvannieku kopienas k valitatīvu sadzīvi, -kopīgi ar bērniem un jauniešiem veidot un darboties daļēji naturālā saimniecībā, -kopīgi veidot dabas takas ar radošām darbnīcām, -atbalstīt j auniešus patstāvīgas dzīves gaitas uzsākot, -saglabāt biedrības atvērtību sabiedrībai, -aktīvi līdzdarboties bērnu ārpusģimenes aprūpes tiesisko jautājumu risin āšanā Latvijā.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Konference "Amatniecība un tūrisma ilgtspēja" .   Liepas apkaimes darbnīca.   Jaunpiebalgas apkaimes darbnīca.   
Pieteikties jaunumiem