AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība "izsludina pieteikšanos iepirkuma pētījuma veikšanai...  Drukāt

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība”  iepirkuma procedūras pētījumam  

 „ Uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes   veicināšana un potenciāls Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) 2009-2013. ieviešanā biedrības  „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā”

 

 

                                                     nolikums                                               

 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. CRLP 2015/01/1)

 

Cēsis 2014

 

  1. 1.       Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un informācija par pasūtītāju.

 

1.1. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs ir CRLP 2015/01/1

1.2. Pasūtītājs ir „Cēsu  rajona lauku partnerība” (turpmāk – CRLP), reģistrācijas numurs 40008104938, adrese: Poruka iela 8 (trešais stāvs), Cēsis LV - 4101 (tālrunis : +371 28812211).

1.3. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu

iesniegšanas kartību – Dace Kalniņa (tālrunis : +37128381477, e pasts: dace@partneriba.lv).

 

  1. 2.       Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums un prasības attiecība uz to.

 

Iepirkuma procedūras priekšmets ir pētījuma veikšana: „ Uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes   veicināšana un potenciāls Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) 2009-2013. ieviešanā biedrības  „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā”

 

 

2.1. Detalizēts apraksts tehniskajā specifikācijā.

2.1.1.  Pretendents sagatavo piedāvājumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piedāvājumā pretendents iekļauj detalizētu aprakstu par:

2.1.1.1. pasūtījuma izpildes metodēm,

2.1.1.2. laika grafiku,

2.1.1.3. veicamajiem darbiem,

2.1.1.4. iesaistītajiem speciālistiem un darba pieredzi;

2.1.1.5. pasūtījuma veikšanas kopējās izmaksas.

2.2. Iepirkuma procedūras veids – Cenu aptauja

2.3. Līguma izpildes termiņš ir 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

  1. 3.       Prasības pretendentu kvalifikācijai

3.1. Par pretendentu var būt  juridiska persona ar pieredzi pētījumu izstrādē, kas ir iesniegusi visus dokumentus nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.2. Pretendents ir spējīgs izpildīt pasūtījumu saskaņā ar šī nolikuma prasībām un tam ir vajadzīgie  resursi pasūtījuma izpildei.

 

 

  1. 4.       Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.

 

4.1. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku  partnerība”, reģistrācijas numurs 40008104938, adrese: Poruka iela 8 (trešais stāvs), Cēsis LV - 4101 (tālrunis : +371 28812211). (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17:00) līdz 2015.gada 6.janvārim, plkst.15.00, vai arī nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi līdz 6.janvārim.

 

  1. 5.       Nolikuma saņemšana un papildus informācija par iepirkuma procedūru.

 

5.1. Visu informāciju par iepirkuma procedūras norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) sniedz rakstiski.

5.2.  Ieinteresētā persona jautājumus par iepirkuma procedūras nolikumu uzdod rakstveidā, adresējot tos biedrības „Cēsu rajona lauku  partnerība” koordinatorei un nosūtot tos pa pastu uz nolikuma 1.2.punktā norādīto adresi vai 1.3. punktā norādīto e pastu.

 

  1. 6.       Piedāvājumu iesniegšanas un noformēšanas kārtība

 

6.1.            Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā punktā 4.1. norādītajā kārtībā.

6.2.           Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2015.gada 6.janvārim, plkst. 15.00. Pēc šī termiņa biedrība „Cēsu  rajona lauku  partnerība” piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.          Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu biedrībai „Cēsu rajona lauku partnerība” līdz 4.1.punktā noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa pastu saņemtos piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

6.4.          Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz aizlīmētā paketē vai aploksnē, kuru marķē šādi:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

- sekojoša atzīme:

„Iepirkuma procedūrai. Pētījuma veikšana: „ Uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes   veicināšana un potenciāls Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) 2009-2013. ieviešanā biedrības  „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā”. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs CRLP 2015/01/1 .

6.5.          Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz iesietā veidā. Piedāvājumu caurauklo un

nostiprina auklas galus, apliecina lapu skaitu, aizmugurē uzlīmējot papīru, uz kura

norādīts:

- cauraukloto lapu skaits;

- parakstītāja vārds, uzvārds, amats;

- parakstītāja paraksts;

- zīmoga nospiedums, ja tāds ir.

Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu.

6.6.          Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

6.7.         Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

6.8.         Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu pēdējai

iesniegšanas dienai.

 

  1. 7.      Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti

7.1.        Pretendenta iesniegums dalībai iepirkumā.

7.2.        Pretendenta sagatavots īss (ne vairāk kā 3 lpp.) savas darbības profils, kurā apliecināta atbilstība šī nolikuma 3.2. punktā minētai prasībai.

7.3.       Piedāvājumu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un nolikuma 2.1.1. punktā izvirzītajām prasībām.

7.4.       Pasūtījuma izpildē iesaistīto speciālistu Curriculum vitae (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. CV jābūt ar speciālistu parakstiem un apliecinājumu piedalīties pasūtījuma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

7.5.       Finanšu piedāvājumu (tāmi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Tāmē norādāma summa bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokļa apmēru un summu ar pievienotās vērtības nodokli .

7.6. Brīvā formā apraksts par pieredzi līdzīgu pakalpojumu veikšanā  (ne vairāk kā viena A4 lapa).

 

  1. 8.      Komisijas darba procedūra un lēmumu pieņemšana.

 

8.1.          Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu.

8.2.          Komisija sastāv no 3 locekļiem. Komisijas sastāvs apstiprināts „Cēsu rajona lauku  partnerības” padomes sēdē    20.10.2014.  Nr. 2014/10-4.  

8.3.          Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētāja.

8.4.         Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi komisijas locekļi.  Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

  1. 9.      Piedāvājumu vērtēšana

 

9.1.        Iepirkumu komisija pārbaudīs, vai pretendenti iesnieguši visus prasītos dokumentus. Ja piedāvājumā trūks kāds no prasītajiem dokumentiem, attiecīgais piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumam.

9.2.        Iepirkumu komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja pretendents nebūs iesniedzis atbilstošus dokumentus vai tajos iekļautā informācija neapliecinās prasīto kvalifikāciju, attiecīgais piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumam.

9.3.        Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai, ja piedāvājums nebūs atbilstošs, tas tiks noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumam.

9.4.        Iepirkumu komisija vērtēs pretendentu Pasūtījuma izpildes aprakstus (piedāvājumus). Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas piedāvājis tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viskvalitatīvāko aprakstu par pasūtījuma izpildes metodēm, laika grafiku, veicamajiem darbiem, iesaistītajiem speciālistiem u.tml. Par kvalitatīvu tiek uzskatīts apraksts ar augstu detalizācijas pakāpi, tā saturs sniedz izsmeļošu un pilnīgu skaidru priekšstatu par plānoto pasūtījuma izpildes darba gaitu, sagaidāmo rezultātu, kā arī apraksts pilnībā atspoguļo pētījuma izstrādes un tā rezultātu ieviešanas posmus, pētījuma struktūru un atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; kā arī prasībām, kas noteiktas šajā nolikumā un tehniskajā specifikācijā.

9.4.1.      Iepirkumu komisijas locekļi, katrs novērtēs iesniegtos piedāvājumus desmit baļļu sistēmā, augstāko novērtējumu (10 balles) piešķirot kvalitatīvākajam piedāvājumam. Pārējie piedāvājumi tiks novērtēti salīdzinoši ar kvalitatīvāko.

9.4.2.      Kopējam novērtējumam tiks saskaitītas visas iepirkumu komisijas locekļu piešķirtās balles, līguma slēgšanas tiesības piešķirot pretendentam, kam piešķirts vislielākais baļļu skaits.

9.5.         Ja komisija līdzvērtīgi novērtēs divus vai vairākus piedāvājumus, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kas piedāvājis zemāko cenu.

9.6.         Līguma slēgšanas tiesības nevar tikt piešķirtas piedāvājumam, kas pārsniedz maksimālo pieļaujamo piedāvājuma cenu.

 

10. Komisijas tiesības un pienākumi

 

10.1.         Komisijai ir tiesības:

10.1.1.      pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

10.1.2.      normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot finanšu piedāvājumos konstatētās aritmētiskās kļūdas;

10.1.3.       izvēlēties nākamo „visatbilstošāko piedāvājumu”, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

10.1.4.       jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

10.2.          Komisijai ir pienākums:

10.2.1.       nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

10.2.2.       nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

10.2.3.       normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūru pēc ieinteresēto personu pieprasījuma;

10.2.4.       vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar  nolikumu un tehnisko specifikāciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.3. Ja komisijai iesniegts viens piedāvājums un tas neatbilst kvalitatīvajiem rādītājiem un nav iesniegti visi dokumenti, Komisija ir tiesīga izsludināt jaunu iepirkumu par pētījuma veikšanu.

 

11.  Pretendenta tiesības un pienākumi

 

11.1.         Pretendentam ir tiesības:

11.1.1.      iesniegt iebildumus par iepirkuma procedūru;

11.1.2.      iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

11.1.3.      pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

11.2.         Pretendentam ir pienākums:

11.2.1.      sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma un tehniskās

specifikācijas prasībām;

11.2.2.      sniegt patiesu informāciju;

11.2.3.      sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

 

 

12. Līguma slēgšana

12.1.         Pasūtītājs slēgs līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem.

 

13. Nolikuma pielikumi

 

Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija.

 

Pielikums Nr.1

Biedrības „ Cēsu  rajona  lauku partnerība”  iepirkuma procedūrai nolikumam pētījumam

„ Uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes   veicināšana un potenciāls Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) 2009-2013. ieviešanā biedrības  „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā”

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Darba uzdevums ir  veikt pētījumu, kas sastāv no  2 daļām- tēmām:

1.  Tēma: Uzņēmējdarbības vide Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā

 „Kvalitatīvs pētījums par vietējās pārtikas ražošanas nozares , amatniecības,

 nepārtikas mazo, mikro uzņēmumu , pašnodarbināto personu, kā arī pakalpojumu sniegšanas dažādu formu  attīstības iespējām un atbalstu   Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā”.


2. Tēma:  Dzīves kvalitātes veicināšanas pasākumi  Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā.

„ Sabiedrības dzīves kvalitātes , publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem,  to veicināšana un potenciāls  biedrības  „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā”

 

Pētījuma pasūtītājs - biedrība „ Cēsu rajona lauku partnerība”,  tekstā  CRLP,  savas aktivitātes teritorijā īsteno izmantojot LEADER pieeju, kurai ir raksturīgas šādas pazīmes:
- Uz teritoriju ar kopīgu identitāti balstīta pieeja;
- Augšupēja pieeja;
- Partnerībā balstīta pieeja;
- Jaunu un inovatīvu pieeju meklējumi teritorijas attīstībā;
- Integrēta un multisektorāla pieeja vietējās attīstības stratēģiju īstenošanā;
- Tīklošanās;
- Sadarbība.

Pētījuma objektsvietējās pārtikas ražošanas un realizācijas attīstība ,  un amatniecības, nepārtikas nozaru attīstība  mazo, mikro uzņēmumu , pašnodarbināto personu vidū, kā arī  pakalpojumu sniegšanas un dažādošanas, t.sk., tūrisms,  atbalsta iespējas, un  sabiedrības dzīves kvalitātes , publisko pakalpojumu pieejamība ,  to veicināšana un iespējas,  izmantojot vietējo potenciālu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un citu atbalsta instrumentu finansējumu  partnerības teritorijā ( Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Raiskuma pagasts).

 

 Pētījuma mērķis: Kvalitatīvi  izvērtēt situāciju  partnerības teritorijā  (Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Raiskuma pagasts), kas saistīta ar Vietējas pārtikas ražošanu  un realizēšanu; amatniecības,  nepārtikas mazo, mikro uzņēmumu, pašnodarbināto vidū  un pakalpojumu (t.sk. tūrisms u.c.) sniegšanas pieejamību.  Identificēt perspektīvās atbalstāmās vietējās pārtikas ražošanas jomas, aktivitātes  ražotāju  un amatniecības, nepārtikas mazo un  mikro uzņēmumu  un pakalpojumu sniegšanas atbalstam, veicinot iedzīvotāju nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti partnerības teritorijā. Veikt kvalitatīvu pētījumu partnerības teritorijā   par sabiedrības dzīves kvalitātes , publisko pakalpojumu pieejamību , veicināšanu un potenciālu, izmantojot LEADER pieejas principus, Vietējās attīstības stratēģijas periodā 2007.-2013.

 

1.2.  Pētījuma uzdevumi  1.tēmai Uzņēmējdarbības vide Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā:
1.2.1. Kvalitatīvi izvērtēt  ekonomiski aktīvo nozaru potenciālu,  situāciju par vietējās pārtikas ražošanas nozari  un pārtikas realizāciju  un amatniecības, ne pārtikas , t.sk., mazo,  mikro uzņēmumu, pašnodarbināto personu vidū   un pakalpojumu sniegšanu, pieejamību. Noteikt pašvaldību , lauku tūrisma  aktivitāšu pienesumu ekonomikas veicināšanā . Veikt SVID analīzi.

1.2.2. Sagatavot   rekomendācijas Vietējās attīstības stratēģijas izmaiņām vietējās pārtikas ražošanas attīstībai un amatniecības, nepārtikas mazo un  mikro uzņēmumu  un pakalpojumu sniegšanas  iespējām  partnerības teritorijā , t.sk.,  sociālās uzņēmējdarbības iestrādes un perspektīvas;  iekļaujoties stratēģiskās vadlīnijās.
1.2.3.Sniegt rekomendācijas Vietējās pārtikas ražošanas  un piegādes atbalsta sistēmas  veidošanai  un amatniecības, nepārtikas mazo ,  mikro uzņēmumu ražojumu un pakalpojumu sniegšanas , t.sk., tūrisms,   pieejamībai ,attīstībai un darbavietu saglabāšanai, radīšanai  partnerības teritorijā.

1.2.4. Identificēt inovācijas.  Publisko un privāto partnerību formas; tīklošanās  un sadarbības potenciāls. Sniegt rekomendācijas sociālās uzņēmējdarbības potenciāla attīstībai CRLP teritorijā.

1.2.5.  Apkopot  ražošanas un pakalpojumu  sniegšanas ilgtspējas  priekšnosacījumus partnerības teritorijā.

 

 

 

2.2.  Pētījuma uzdevumi 2.tēmai Dzīves kvalitātes veicināšanas pasākumi  Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā:

2.2.1. kvalitatīvi izvērtēt   situāciju, ņemot vērā iedzīvotāju, nevalstiskā, valstiskā, pašvaldību un uzņēmēju sektoru,   par sabiedrības dzīves kvalitātes , publisko pakalpojumu pieejamību, veicināšanu un potenciālu, iekļaujot apskatā  šādas jomas:

2.2.1.1.  apkārtējās vides pievilcība un dabas potenciāls;

 2.2.1.2. lauku tradīcijas;

2.2.1.3.  kultūrvēsturiskais mantojums;

2.2.1.4.sabiedriskās organizācijas kā sociālais kapitāls;

2.2.1.5. publiskie pakalpojumi;

2.2.1.6. kultūra, sports;

2.2.1.7. izglītība, mūžizglītība;

2.2.1.8. sabiedrības veselība;

2.2.1.9. dzīves kvalitātes nodrošinājums.

2.2.2..Identificēt  teritorijā inovācijas. Biedrības  „Cēsu rajona lauku partnerība” līdzdalība un potenciāls izaugsmei  teritorijas attīstībā.

2.2.3. Sagatavot   ieteikumus Vietējās attīstības stratēģijas izmaiņām  saistībā  ar īstenotiem projektiem un  ievērojot  sabiedrības esošās vajadzības , stratēģiskās vadlīnijas. Identificēt ilgtspējas nosacījumus.

 

 

3.3. Darba uzdevumu izpildes metodes:

3.3.1.     Konsultēties un sadarboties ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, veicot darba uzdevumu izpildi.

3.3.2.    Iegūt vajadzīgo informāciju. Veikt informācijas apkopošanu un analīzi. Informāciju apkopot pārskatāmi  tekstā un salīdzināmās,  analizējamās tabulās;

3.3.3.   Sagatavot analizētu aprakstu  par uzdevumu jautājumiem.

3.3.4.   Organizēt anketēšanu un  intervijas ar ekspertiem, mērķa grupām.

3.3.5.   Organizēt darba grupas ar prāta vētru vai fokuss grupu  katrā pagastā, pētniekiem papildus palīdzot mobilizēties vietējiem aktīvistiem.  Veikt dalībnieku reģistrāciju.

3.3.6.    Noorganizēt  2  seminārus, saistībā ar pētījuma īstenošanas izvērtējumu.

3.3.7. Sagatavot  rakstisku atskaiti par pētījuma veikšanu, pievienojot visus izstrādātos dokumentus un aktivitāšu ieviešanas apliecinošos dokumentus.

3.3.8.    Sagatavot prezentāciju (Power Point formātā) par pētījuma un veikto aktivitāšu rezultātiem, prezentēt CRLP sanāksmē.

3.3.9.    Visa sagatavotā  pētījuma informācija iesniedzama  pasūtītājam 2 (divos ) eksemplāros drukātā formā un 1 eksemplārs CD vai zibatmiņa;

3.3.10.  Pētījuma darba valoda ir latviešu.
Darba izpildes termiņš:  Darba uzdevuma izpildes  termiņš ir 2015. gada  20.aprīlis
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem