AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem.  Drukāt

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 45 136.65 EUR

 Mērķis:

Veicināt sociālo, sadzīves, saimniecisko, izglītības, veselības un citu vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

 

 

Plānotās darbības:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Pakalpojums ir atbilstoši personas saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai par atlīdzību vai bez tās izpildīts pasūtījums vai noslēgts līgums, uz kuru pamatojoties iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, veic darbu, gūst nematerializētu darba rezultātu vai arī tirgo preces.

Iespējamie risinājumu piemēri:

- Jauna uzņēmuma izveidošana, kas sniedz pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem;

- Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

- Pašnodarbināto personu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;

- Atbalsts sociālo (dienas centri, veco ļaužu centri u.c.), sadzīves (veļas mazgātava, dušas u.c.), saimniecisko, veselības un komunālo pakalpojumu centru izveidei un darbības uzsākšanai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām iedzīvotāju sociālajām grupām.

- Publisko pakalpojumu infrastruktūras attīstība, darbības paplašināšana un iekārtošana (veļas mazgātavas, frizētavas, krājaizdevu sabiedrības, publiskās pirtis u.c.). 

- NVO, kas nodrošina dažādus pakalpojumus, kapacitātes celšana

- Jaunradītu un inovatīvu pakalpojumu izveidošana un attīstība laukos.

Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas:

līdz 60 % – biedrībām un nodibinājumiem;

līdz 60 % – biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

līdz 60 % – pašvaldībām;

līdz 60 % – citām juridiskām un fiziskām personām.

Atbalsta apmērs:

Viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 19 920.20 eiro.

Projekta īstenošanas teritorija:

Projektu realizē Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā.

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 413. pasākums 1. aktivitāte „iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša; (Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).
2. Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta ilgtermiņa darbību.
3. Izsmeļoši un konkrēti aprakstīta projekta mērķa grupa un tās vajadzības,  teritorijas analīze, problēmu analīze, kas pamato plānoto rīcību un projekta nepieciešamību.
4. Projekta rezultāti ir būtiski, efektīvi risina vajadzības un dod ieguvumus plašai iedzīvotāju grupai.
5. Projekta idejas novitāte un radoša, jauna pieeja problēmas risinājumam plašā mēroga, un tā tiek pamatota ar aktivitātēm.
6. Projektā plānotās aktivitātes ir loģiskas, skaidri definētas, skaidri aprakstītas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī projekta ieviešana būs veiksmīga
7. Projekta rezultātā tiek radītas (reālas) jaunas darbavietas.
8. Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tiks uzturēti, un dos ilgstošus sabiedrības ieguvumus, un projekts ir ar plašu potenciālu dot pievienoto vērtību un attīstību citiem projektiem un novada sociālekonomiskai attīstībai kopumā.
9. Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.
Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:
Koeficients, kas veidojas kā kopējo attiecināmo izmaksu apjoms pret projektā paredzamo iedzīvotāju (reālo) skaitu, kuriem būs pieejams projekta rezultātā radītais pakalpojums, vai kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes īstenošanas.
Maksimālais punktu skaits: 18
Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 14 punkti.

 

PIETEIKŠANĀS NODERĪGA INFORMĀCIJA:

Metodiskie norādījumi Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (6.1. un 6.2. aktvitātei)

E-apmācība

2011.gada 04.oktobra MK noteikumi Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.783)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu

Paraugs de minimis veidlapas aizpildīšanai
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem