AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
2.2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.  Drukāt

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs:  20 124.28 EUR

Mērķis:

Dažādot sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Plānotās darbības:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību un interešu klubu,  vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Iespējamie risinājumu piemēri:

- Brīvā laika pavadīšanai, atpūtai, kultūrai, sporta pasākumiem, aktīvajai atpūtai nepieciešamo telpu un laukumu izveide, labiekārtošana, rekonstrukcija, pamatlīdzekļu iegāde.

- Bērnu laukumi, dzīvnieku treniņu un pastaigu laukumi, sporta laukumi, kultūras pasākumu norises vietas, dabas takas, atpūtas vietas, atrakciju vietas, - izveide, rekonstrukcija, labiekārtošana, inventāra iegāde.

- Apskates/atpūtas/aktīvā sporta maršrutu infrastruktūras izstrāde un praktiska ieviešana dažāda veida (velo, moto, auto, pastaigu, izjāžu) sasniedzamībai un pieejamībai pēc iespējas plašākai iedzīvotāju daļai.

- Infrastruktūras (vides, iekārtu, aprīkojuma) pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

- Projekti, kas vērsti gan uz esošo, gan jaunu pulcēšanās vietu izveidošanu un labiekārtošanu.

- Infrastruktūras uzlabojumi iedzīvotāju prasmju, informētības, izglītotības un attīstības veicināšanai.

- Jauniešu brīvā laika pavadīšanas, pulcēšanās, ārpusskolas un aktivitāšu centru izveide.

- Amatnieku un mākslinieku darbnīcu izveide un/vai iekārtošana, tādējādi nodrošinot iespēju iedzīvotājiem iepazīties un piedalīties radošajā procesā.

 Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas:

līdz 90 % – biedrībām un nodibinājumiem;

līdz 100 % – biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

līdz 75 % – pašvaldībām;

līdz 60 % – citām juridiskām un fiziskām personām.

Atbalsta apmērs:

Viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 19 920.20 eiro.

Projekta īstenošanas teritorija:

Projektu realizē Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā.

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 413. pasākums 2. aktivitāte „iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša; (Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).
2. Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta ilgtermiņa darbību.
3. Izsmeļoši un konkrēti aprakstīta projekta mērķa grupa un tās vajadzības,  teritorijas analīze, problēmu analīze, kas pamato plānoto rīcību un projekta nepieciešamību.
4. Projekta rezultāti ir būtiski, efektīvi risina vajadzības un dod ieguvumus plašai iedzīvotāju grupai.
5. Projekta idejas novitāte un radoša, jauna pieeja problēmas risinājumam plašā mēroga, un tā tiek pamatota ar aktivitātēm.
6. Projektā plānotās aktivitātes ir loģiskas, skaidri definētas, skaidri aprakstītas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, kā arī projekta ieviešana būs veiksmīga.
7. Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tiks uzturēti, un dos ilgstošus sabiedrības ieguvumus, un projekts ir ar plašu potenciālu dot pievienoto vērtību un attīstību citiem projektiem un novada sociālekonomiskai attīstībai kopumā.
8. Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.
Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:
Koeficients, kas veidojas kā kopējo attiecināmo izmaksu apjoms pret projektā paredzamo iedzīvotāju (reālo) skaitu, kuriem būs pieejams projekta rezultātā radītais pakalpojums, vai kuri gūs labumu no konkrētās sabiedriskās aktivitātes īstenošanas.
Maksimālais punktu skaits: 16
Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 12,5 punkti.

PIETEIKŠANĀS NODERĪGA INFORMĀCIJA:


Metodiskie norādījumi Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (6.1. un 6.2. aktvitātei)

E-apmācība

2011.gada 04.oktobra MK noteikumi Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.783)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu

Paraugs de minimis veidlapas aizpildīšanai
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem