AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.  Drukāt

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 9 451.38 LVL

Mērķis: 
Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Plānotās darbības:
3.1.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādeitai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
3.2.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Pārstrāde ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu.

Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, ja projekts tiek iesniegts 3.1.aktivitātei:
līdz 40 procentiem - juridiska vai fiziska persona, kura plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu ražošanu, vai, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.
līdz 50 procentiem - fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem, vai juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.
* Atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū; 
* Atbalsta intensitāti palielina par 5 procentiem, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Atbalsta pretendents un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, ja projekts tiek iesniegts 3.2.aktivitātei:
līdz 50 procentiem - juridiska vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus);
līdz 50 procentiem - juridiska vai fiziska persona, kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus);

Atbalsta apmērs:
Viena atbalstāmā projekta atbalsta apmērs (attiecināmo izmaksu summa) nepārsniedz 20 000 latu. 

Projekta īstenošanas teritorija:
Projektu realizē Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorijā.

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:
LAP: 411. pasākums "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Nošķirtība:
3.1.aktivitātei atbalsta pretendents iepriekš nav saņēmis atbalstu LAP pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija".
3.2.aktivitātei atbalsta pretendents iepriekš nav saņēmis atbalstu LAP pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana".

Mazāk labvēlīgo apvidu saraksts:* 

Novads

Novada teritoriālās vienības – novada pagasti un novada pilsētas

Mazāk labvēlīgo apvidu kategorija

Amatas novads

Amatas pagasts

3

Drabešu pagasts

3

Nītaures pagasts

3

Skujenes pagasts

3

Zaubes pagasts

3

Cēsu novads

Vaives pagasts

3

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

3

Zosēnu pagasts

3

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

nav

Līgatnes pilsēta

nav

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

2

Priekuļu novads

Liepas pagasts

nav

Mārsnēnu pagasts

nav

Priekuļu pagasts

nav

Veselavas pagasts

3

Raunas novads

Drustu pagasts

3

Raunas pagasts

1

Vecpiebalgas novads

Dzērbenes pagasts

3

Inešu pagasts

3

Kaives pagasts

3

Taurenes pagasts

3

Vecpiebalgas pagasts

3

 * Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.295 (Rīgā 2010.gada 23.martā) “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

1. Projekta iesnieguma atbilstība administratīvajiem kritērijiem: iesniegts termiņā,  atbilstošā rīcībā, īstenošanas teritorija ir atbilstoša;
(Ja projekts šajā kritērijā tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti).
2. Iesniegtais projekts ir saistīts ar atbalsta pretendenta iepriekšējo saimniecisko darbību.
3. Projekta rezultātā paredzēta saražotās produkcijas iepakošana mazumtirdzniecībai.
4. Ražošanā tiks izmantoti pašaudzēti vai vietējie (Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā iegūtie) produkti un izejvielas.
5. Pēc projekta īstenošanas tiks sākta jaunu vai inovatīvu produktu ražošana vai tiks ieviestas jaunas vai inovatīvas tehnoloģijas.
6. Gadā pēc projekta īstenošanas tiks radītas jaunas pilna vai daļēja laika darbavietas.
7. Projektā plānotais finansējums ir efektīvs ieguldījums sasniedzamajam rezultātam, atbilstošs paredzētajām aktivitātēm, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālām tirgus cenām.
Specifiskais projektu vērtēšanas kritērijs:
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts realizēt ar pēc iespējas mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām;
Maksimālais punktu skaits: 14 

Minimālais punktu skaits, kas iegūstams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu – 9 punkti.


PIETEIKŠANĀS NODERĪGA INFORMĀCIJA:

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai 3.1. un 3.2. aktivitātei) (1.pielikums MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.764, spēkā no 20.10.2011)

Metodiskie norādījumi Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (3.1. un 3.2. aktvitātei)

E-apmācība

2011.gada 04.oktobra MK noteikumi Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.783)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu

Paraugs de minimis veidlapas aizpildīšanai

 
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Aicinām pieteikties semināram mājražotājiem - “No vēsturiskā mantojuma līdz inovācijām nākotnes laukos”.   Aicinām pieteikties izbraukuma semināram projekta "Mājražošanas Jaunrade" ietvaros.   Informatiīvs seminārs LEADER 7.kārta.   
Pieteikties jaunumiem