AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība "izsludina pieteikšanos iepirkuma pētījuma veikšanai..  Drukāt

 

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība”  iepirkuma procedūras

pētījumam „Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai”

                                 nolikums                                   

 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. CRLP 2013/10)

 

Cēsis 2013

 

  1. 1.      Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un informācija par pasūtītāju.

 

1.1.Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs ir CRLP 2013/10

1.2.Pasūtītājs ir „Cēsu  rajona lauku partnerība” (turpmāk – CRLP), reģistrācijas numurs 40008104938, adrese: Poruka iela 8 (trešais stāvs), Cēsis LV - 4101 (tālrunis : +371 26100933).

1.3.Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu

iesniegšanas kartību – Dace Kalniņa (tālrunis : +37128381477, e pasts: dace@partneriba.lv).

 

  1. 2.      Iepirkuma procedūras priekšmeta raksturojums un prasības attiecība uz to.

 

2.1.Iepirkuma procedūras priekšmets ir pētījuma veikšana: Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai” (Detalizēts apraksts tehniskajā specifikācijā).

2.1.1.             Pretendents sagatavo piedāvājumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piedāvājumā pretendents iekļauj detalizētu aprakstu par:

2.1.1.1. pasūtījuma izpildes metodēm,

2.1.1.2. laika grafiku,

2.1.1.3. veicamajiem darbiem,

2.1.1.4. iesaistītajiem speciālistiem un darba pieredzi;

2.1.1.5. pasūtījuma veikšanas kopējās izmaksas.

2.2.Iepirkuma procedūras veids – Cenu aptauja

2.3.Līguma izpildes termiņš ir 4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

  1. 3.      Prasības pretendentu kvalifikācijai

3.1.Par pretendentu var jebkura juridiska persona, kura ir iesniegusi visus dokumentus nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.2.Pretendents ir spējīgs izpildīt pasūtījumu saskaņā ar šī nolikuma prasībām un tam ir nepieciešamie resursi pasūtījuma izpildei.

 

 

  1. 4.      Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.

 

4.1.Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt „Cēsu rajona lauku  partnerībā” reģistrācijas numurs 40008104938, adrese: Poruka iela 8 (trešais stāvs), Cēsis LV - 4101 (tālrunis : +371 26100933). (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16:00) līdz 2013.gada 27.novembrim, plkst.12.00, vai arī nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi (pasta zīmogs 27.novembris).

 

 

  1. 5.      Nolikuma saņemšana un papildus informācija par iepirkuma procedūru.

 

5.1.Visu informāciju par iepirkuma procedūras norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) sniedz rakstiski.

5.2. Ieinteresētā persona jautājumus par iepirkuma procedūras nolikumu uzdod rakstveidā, adresējot tos : „Cēsu rajona lauku  partnerības” koordinatorei un nosūtot tos pa pastu uz nolikuma 1.2.punktā norādīto adresi vai 1.3. punktā norādīto e pastu.

 

  1. 6.      Piedāvājumu iesniegšanas un noformēšanas kārtība

 

6.1.            Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā punktā 4.1. norādītajā kārtībā.

6.2.           Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2013.gada 27.novembrim, plkst. 12.00. Pēc šī termiņa biedrība „Cēsu  rajona lauku  partnerība” piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

6.3.          Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu biedrībai „Liepājas rajona partnerība” līdz 4.1.punktā noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa pastu saņemtos piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

6.4.          Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz aizlīmētā paketē vai aploksnē, kuru marķē šādi:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

- sekojoša atzīme:

„Iepirkuma procedūrai. Pētījuma veikšana: „Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai” Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs CRLP 2013/10 .”

6.5.          Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz iesietā veidā. Piedāvājumu caurauklo un

nostiprina auklas galus, apliecina lapu skaitu, aizmugurē uzlīmējot papīru, uz kura

norādīts:

- cauraukloto lapu skaits;

- parakstītāja vārds, uzvārds, amats;

- parakstītāja paraksts;

- zīmoga nospiedums, ja tāds ir.

Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu.

6.6.          Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

6.7.         Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

6.8.         Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu pēdējai

iesniegšanas dienai.

 

  1. 7.      Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti

 

7.1.        Pretendenta iesniegums dalībai iepirkumā.

7.2.        Pretendenta sagatavots īss (ne vairāk kā 3 lpp) savas darbības profils, kurā apliecināta atbilstība šī nolikuma 3.2. punktā minētai prasībai.

7.3.       Piedāvājumu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un nolikuma 2.1.1. punktā izvirzītajām prasībām.

7.4.       Pasūtījuma izpildē iesaistīto speciālistu Curriculum vitae (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. CV jābūt ar speciālistu parakstiem un apliecinājumu piedalīties pasūtījuma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

7.5.       Finanšu piedāvājumu (tāmi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Tāmē norādāma summa bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokļa apmēru un summu ar pievienotās vērtības nodokli .

7.6. Brīvā formā apraksts par pieredzi līdzīgu pakalpojumu veikšanā  (ne vairāk kā viena A4 lapa).

 

  1. 8.      Komisijas darba procedūra un lēmumu pieņemšana.

 

8.1.          Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu.

8.2.          Komisija sastāv no 3 locekļiem. Komisijas sastāvs apstiprināts „Cēsu rajona lauku  partnerības” padomes sēdē   23.10.2013.  Nr. 4.

8.3.          Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētāja.

8.4.         Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās visi komisijas locekļi.  Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

  1. 9.      Piedāvājumu vērtēšana

 

9.1.        Iepirkumu komisija pārbaudīs, vai pretendenti iesnieguši visus prasītos dokumentus. Ja piedāvājumā trūks kāds no prasītajiem dokumentiem, attiecīgais piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumam.

9.2.        Iepirkumu komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja pretendents nebūs iesniedzis atbilstošus dokumentus vai tajos iekļautā informācija neapliecinās prasīto kvalifikāciju, attiecīgais piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumam.

9.3.        Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai, ja piedāvājums nebūs atbilstošs, tas tiks noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumam.

9.4.        Iepirkumu komisija vērtēs pretendentu Pasūtījuma izpildes aprakstus (piedāvājumus). Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas piedāvājis tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viskvalitatīvāko aprakstu par pasūtījuma izpildes metodēm, laika grafiku, veicamajiem darbiem, iesaistītajiem speciālistiem u.tml. Par kvalitatīvu tiek uzskatīts apraksts ar augstu detalizācijas pakāpi, tā saturs sniedz izsmeļošu un pilnīgu skaidru priekšstatu par plānoto pasūtījuma izpildes darba gaitu, sagaidāmo rezultātu, kā arī apraksts pilnībā atspoguļo pētījuma izstrādes un tā rezultātu ieviešanas posmus, pētījuma struktūru un atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; kā arī prasībām, kas noteiktas šajā nolikumā un tehniskajā specifikācijā.

9.4.1.      Iepirkumu komisijas locekļi, katrs novērtēs iesniegtos piedāvājumus desmit baļļu sistēmā, augstāko novērtējumu (10 balles) piešķirot kvalitatīvākajam piedāvājumam. Pārējie piedāvājumi tiks novērtēti salīdzinoši ar kvalitatīvāko.

9.4.2.      Kopējam novērtējumam tiks saskaitītas visas iepirkumu komisijas locekļu piešķirtās balles, līguma slēgšanas tiesības piešķirot pretendentam, kam piešķirts vislielākais baļļu skaits.

9.5.         Ja komisija līdzvērtīgi novērtēs divus vai vairākus piedāvājumus, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kas piedāvājis zemāko cenu.

9.6.         Līguma slēgšanas tiesības nevar tikt piešķirtas piedāvājumam, kas pārsniedz maksimālo pieļaujamo piedāvājuma cenu.

 

10. Komisijas tiesības un pienākumi

 

10.1.         Komisijai ir tiesības:

10.1.1.      pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

10.1.2.      normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot finanšu piedāvājumos konstatētās aritmētiskās kļūdas;

10.1.3.       izvēlēties nākamo „visatbilstošāko piedāvājumu”, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

10.1.4.       jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

10.2.          Komisijai ir pienākums:

10.2.1.       nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

10.2.2.       nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

10.2.3.       normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūru pēc ieinteresēto personu pieprasījuma;

10.2.4.       vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar  nolikumu un tehnisko specifikāciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10.3. Ja komisijai iesniegts viens piedāvājums un tas neatbilst kvalitatīvajiem rādītājiem un nav iesniegti visi dokumenti, Komisija ir tiesīga izsludināt jaunu iepirkumu par pētījuma veikšanu.

 

11.  Pretendenta tiesības un pienākumi

 

11.1.         Pretendentam ir tiesības:

11.1.1.      iesniegt iebildumus par iepirkuma procedūru;

11.1.2.      iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

11.1.3.      pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

11.2.         Pretendentam ir pienākums:

11.2.1.      sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma un tehniskās

specifikācijas prasībām;

11.2.2.      sniegt patiesu informāciju;

11.2.3.      sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

 

 

 

12. Līguma slēgšana

12.1.         Pasūtītājs slēgs līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem.

 

13. Nolikuma pielikumi

 

Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija.

 

 

 

Pielikums Nr.1

Biedrības „ Cēsu  rajona  lauku partnerība”  iepirkuma procedūrai nolikumam pētījumam

„Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai”

 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

 

Darba uzdevums ir veikt pētījumu „Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai” .

 

Veicamie uzdevumi:

1.   Apkopot, aktualizēt esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām rādītājos (stratēģija pieejama - http://www.partneriba.lv/?page=27

a.   Statistikas datu vākšana no biedrību, un pašvaldību uzkrātiem datiem, ka arī publiski pieejamām datu bāzēm (CSP, LAD, VZD u.c.);

b.   Apzināt partnerības darbības teritorijā (Amatas, Cēsu, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novads  un Raiskuma pagasts) darbojošās  sabiedriskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi, draudzes, iniciatīvas grupas utml.) kā kopienas  interešu  īstenotājas; iesaistītās pašvaldības  un  uzņēmumus kā sabiedrības interešu pārstāvjus Vietējā rīcības grupā;

c.   Apkopoto datu analīze.

2.   Novērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu un izpildījumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem un no administratīvā viedokļa:

a.   Esošās situācijas izvērtēšana par izsludināto, pieteikto, izvērtēto un ieviesto projektu konkursu rezultātiem. Analizēt reprezentatīvās izlases veidā projektos plānotos un sasniegtos ieguvumus  vietējai kopienai partnerības teritorijā  par katru no rīcībām  ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai). Apkopot projektu īstenotāju viedokļus par projektu  realizāciju un rezultātiem. Novērtēt  projektu ietekmi  saistībā teritorijas attīstībā  ar sasniedzamajiem rezultātiem. Ieteikumi , priekšlikumi turpmākam.

b. Esošās situācijas izvērtēšana par izsludināto, pieteikto, izvērtēto un ieviesto projektu konkursu rezultātiem. Analizēt reprezentatīvās izlases veidā projektos plānotos un sasniegtos ieguvumus  vietējai kopienai par katru no rīcībām  EZF (Eiropas Zivsaimniecības fonds). Apkopot projektu īstenotāju viedokļus par projektu  realizāciju un rezultātiem. Novērtēt  projektu ietekmi  saistībā teritorijas attīstībā  ar sasniedzamajiem rezultātiem. Ieteikumi , priekšlikumi turpmākam.

3.   Novērtēt biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā no iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību skatu punkta:

a.   Apkopot informāciju par biedrības atpazīstamību, ieviesto projektu vajadzību un atpazīstamību, par  rīcību prioritāšu noteikšanu (vismaz 400 anketas);

b.   Analizēt sabiedrības viedokli par sasniegtajiem projektu rezultātiem, par īstenošanā esošo projektu plānoto rezultātu būtiskumu, par rīcību prioritāšu izvēli vietējai teritorijai,  par ieteikumiem , uzlabojumiem šajā saistībā;

4.   Pamatojoties  uz Vietējās attīstības stratēģiju ,  partnerības teritorijā identificēt   kopienu sabiedrības  vērtību sistēmu,  kā arī atbalstāmos  darbības virzienus, novērtēt   to būtiskumu, sniegt atbildes uz jautājumiem:

•    Partnerība un kopienu identitāte

1)   Kā vienota teritorija pagastu/novadu  griezumā ietekmējusi kopējo  identitāti?

2)   Vai  vienota teritorija  veicina  atšķirīgas identitātes?

3)   Kāda ir iedzīvotāju   piederība un kam?

4)   Kas nozīmīgs kopienas sabiedrībai?

5)   Vai vajadzīgs  saliedēt  vai  uzsvērt  atšķirības kopienās?

6)   Piederība un mijiedarbība kopienās. Zaudējumi un ieguvumi.

•    Izmantojot partnerības, pašvaldību  u.c. datu bāzes, izanalizēt informāciju un novērtēt

i.    Mazā lauku uzņēmējdarbība (amatnieki, mājražotāji; saimnieciskās darbības veicēji, patentu uzņēmumi) kā potenciāls ekonomikas veicināšanai uz vietējiem resursiem balstītai attīstībai partnerības teritorijā.

ii.   Uzņēmējdarbības  virzienu attīstības  tendences, uzņēmēju priekšlikumi attīstībai,  pamatojumi.

iii. Pasākumi un resursi, ko  izvēlēties, pielietot  partnerības teritorijas uzņēmējdarbības ekonomisko aktivitāšu veicināšanai.

•    Partnerība un  teritorijas  centrs pilsēta Cēsis, sabiedrības virzība.

i. Kā bijušais  rajona centrs  pilsēta Cēsis ietekmējusi  vietējās attīstības stratēģijas   īstenošanu?

ii.  Vai partnerības teritorijā kopienā vērojamas centrtiecīgās tendences? Vai teritorijā pakalpojumi un aktivitātes  saistītas ar  vienotu centru (infrastruktūra, pakalpojumi) ?

Esošās situācijas vērtējums, lai  noteiktu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu pieejamību kopienai -  Cēsu pilsētā,  pagastos.

 

5.   Sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība”  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas sagatavošanai.

 

Darba uzdevuma izpildes metodes:

1.   Veicot darba uzdevuma izpildi, konsultēties un sadarboties ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”.

2.   Informāciju apkopot pārskatāmi gan tekstā, gan salīdzināmās,  analizējamās tabulās.

3.   Veikt statistiskās un citas informācijas apkopošanu un analīzi;

4.   Organizēt anketēšanu un  intervijas ar mērķa grupām;

5.   Organizēt darba grupu/fokus grupu  sanāksmes, veikt dalībnieku reģistrāciju;

6.   Sagatavot atskaiti par pētījuma veikšanu, pievienojot visus izstrādātos dokumentus un aktivitāšu ieviešanas apliecinošos dokumentus;

7.   Sagatavot prezentāciju (Power Point formātā) par pētījuma un veikto aktivitāšu rezultātiem, prezentēt CRLP sanāksmē; 

8.   Visa sagatavotā informācija jāiesniedz pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā drukātā formā un 1 eksemplārs CD vai zibatmiņa;

9.   Pētījuma darba valoda ir latviešu.

 

Darba izpildes termiņš:  Darba uzdevuma izpildes gala termiņš ir 2014. gada 25.aprīlis.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projekts KOPA meklē līderus!!!.   Pieredzes brauciens pie Slovēņu partneriem projekta ietvaros (GNP).   Pieredzes brauciens pie Portugāļu partneriem projekta ietvaros (GNP).   
Pieteikties jaunumiem